ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มรภ.สงขลา จับมือ อบจ.สงขลา จัดเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล 29-30 ก.ค.นี้

มรภ.สงขลา จับมือ อบจ.สงขลา จัดเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล 29-30 ก.ค.นี้

มรภ.สงขลา จับมือ อบจ.สงขลา จัดเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล เทียบเชิญศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ โก้ มิสเตอร์แซกแมน พร้อมวงทาเคชิแบนด์ และสเปเชียล เกสท์ Steve Canon ร่วมบรรเลงบทเพลง ดื่มด่ำบรรยากาศดนตรีแจ๊สจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 65

 

ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ?สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สาขาวิชาดุริยางคศิลป์?ตะวันตก?คณะ?ศิลปกรรม?ศาสตร์? มรภ.สงขลา ร่วมกับองค์การ?บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ?(อบจ.สงขลา) จัดเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล ประจำปี 2565 (Samila Jazz Festival 2022) ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา และสวนสาธารณะแห่งใหม่จังหวัดสงขลา ดื่มด่ำกับบรรยากาศ?ดนตรีแจ๊ส?จากสถาบันการศึกษาทั่วภาคใต้ที่เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงแจ๊ส พร้อมศิลปินรับเชิญ?สุดพิเศษ โก้ มิสเตอร์แซกแมน พร้อมวงทาเคชิแบนด์ และสเปเชียล เกสท์ Steve? Canon เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในทักษะทางด้านดนตรีแจ๊ส สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา วงการดนตรีอาชีพ นักวิชาการดนตรี และนักดนตรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้จังหวัดสงขลามีเทศกาลดนตรีประจำเมืองทุกปี

?สำหรับกิจกรรมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีแจ๊ส พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การรวมวงใหญ่แจ๊ส โดย คณาจารย์จากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการปรับรวมวงเล็กแจ๊ส Small Jazz Ensemble โดย นายเศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์แซกแมน) ส่วนกิจกรรมในวันที่ 30 พิธีเปิดเทศกาลดนตรี Samila Jazz Festival 2022 โดย นายกอบจ.สงขลา และการแสดงดนตรีแจ๊สจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

?ด้าน อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปะอันทรงคุณค่ามีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ ปัจจุบันมีการนำดนตรีมาใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับจิตใจของมนุษย์มากมายหลายแง่มุม การจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมจัดขึ้น ซึ่งส่งผลเชิงประจักษ์ต่อการท่องเที่ยวของเขตพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศงดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งภูเขาและทะเล มีอำเภอหาดใหญ่ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญมาอย่างยาวนาน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งมีอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเป็นเมืองเก่าอันทรงคุณค่า มีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดสู่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไป ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน เป็นอย่างมาก

?ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ตลอดจนยกระดับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาดนตรี รวมถึงประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ทางสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จึงได้จัดเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้เชิญ อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเทศกาลดนตรีสมิหลาแจ๊ส เฟสติวัล ประจำปี 2565 (Samila Jazz Festival 2022) ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ทางคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมเต็มที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดการแสดงดนตรีแจ๊สในครั้งนี้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719143454676

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More