ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสหกรณ์พระร่วง จำกัด อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 313 คน จากผู้แทนสมาชิก 333 คน สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 125,451,494.45 บาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 8,581,394.35 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนเงิน 2,745,575.21 บาท และเงินเฉลี่ยคืน (สินค้า 1%, น้ำมัน 0.50% รวบรวม 10 บาท/ตัน สินเชื่อ 6 %) จำนวนเงิน 1,265,044.47 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ให้บริการสมาชิกทั้งในด้านการให้สินเชื่อ การซื้อ การขาย การรวบรวมผลิตผลของสมาชิก ผ่านระบบตลาดกลาง และสหกรณ์ได้ขยายธุรกิจโดยการเปิดสถานีบริการน้ำมัน โดยในการประชุมครั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้แนะนำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และให้สมาชิกตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบสหกรณ์ ให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานต่อไปได้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719131425615

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More