ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยโสธรจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

จังหวัดยโสธรจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน เข้าร่วม ณ ศาลาการเปรียญวัดนาโป่ง ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากนั้นพระครูนิชธรรมวิมล เจ้าคณะอำเภอทรายมูลประธานสงฆ์ ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารเพล และกรวดน้ำรับพร โดยตลอดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ของพระพุทธศาสนา น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิต และการปฏิบัติราชการ พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะทำให้เกิดเป็นสังคมคุณธรรมสมานฉันท์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งทางด้านมิติศาสนาของยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายหลักในกลุ่มสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม และสุดท้ายคือสถาบันสื่อสารมวลชน คาดว่าจะเกิดเป็นค่านิยมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพคุณธรรมสืบต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719135533630

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More