ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานนำร่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานนำร่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษาและ อบจ. และ อปท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– สรุปผลภาพรวมการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนำร่อง 5 รุ่น
– ประเมินการมีส่วนร่วมและภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
– การจัดทำรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
– สรุปปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแน่ะ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม ในรุ่นตต่อๆไปเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/