ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์ จัดทีมติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดสุรินทร์ จัดทีมติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วานนี้ 19 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์ นำทีมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ ดังนี้

โซนเหนือ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอรัตนบุรี

โซนตะวันออก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ลงพื้นอำเภอลำดวนและอำเภอศรีณรงค์

ในโอกาสนี้ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอปราสาท โดยติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ) ให้เป็นหน่วยบูรณาการหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม บูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จาก 5 มิติ คือ มิติปัญหาด้านสุขภาพ มิติปัญหาด้านความเป็นอยู่ มิติปัญหาด้านการศึกษา มิติปัญหาด้านรายได้ มิติปัญหาด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทั้งปัญหาด้านอื่น ๆ โดยให้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามสภาพปัญหาเบื้องต้นให้ครบทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และให้บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือในระบบ tpmap logbook รวมทั้งให้กำลังใจการทำงานแก่คณะอำนวยการ ศจพ.อ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ให้มีการติดตาม ดูแลและ เยี่ยมเยียนครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนอีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720092529956

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More