ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง จัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 4 ที่ระยอง เร่งเผยแพร่บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินสู่ผู้นำท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นธรรมสู่ชุมชน พร้อมออกหน่วยบริการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง จัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 4 ที่ระยอง เร่งเผยแพร่บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินสู่ผู้นำท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นธรรมสู่ชุมชน พร้อมออกหน่วยบริการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 ที่หอประชุมว่าการอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่จัดจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการกล่าวจัดขึ้น มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงมีพึงได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการติดต่อรับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง อีกทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความเป็นธรรมไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังหลักทำงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอดิศร กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ “ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระดับท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในอำเภอบ้านค่ายกว่า 200 คน หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนในการร้องเรียนที่ถูกต้อง อาทิ ช่องทางการร้องเรียน การเขียนคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้ โดยมี นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ขณะเดียวกัน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ เมืองระยองด้วย ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้ด้วยตนเอง แต่มีเรื่องต้องการร้องเรียนก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น โทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ต www.ombudsman.go.th หรือ www.ผู้ตรวจการแผ่นดิน.com ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และทางไลน์ (Line) “Ombudsman” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720143316085

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More