ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” รื้อวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ลำห้วยนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” รื้อวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ลำห้วยนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (20 ก.ค.65) ที่ลำห้วยนา ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมี นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชน เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จิตอาสาได้ร่วมกำจัดผักตบชวา และวัชพืช บริเวณลำห้วยนา เพื่อเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้ำ รักษาระบบนิเวศ ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และเพื่อการเกษตรต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้ทุกจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720133908061

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More