ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากร สพป.มุกดาหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting” โดยมี นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. กล่าวมอบนโยบาย และเปิดการประชุม

จากนั้น นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ได้มีข้อราชการแก่ผู้เข้าประชุม เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของ สพฐ. ต่อไป

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ มาตรฐานการควบคุมภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
๒. เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๓. เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กำหนดการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZiH8QsFvraHHG9gR6

อ้างอิงแหล่งที่มา :https:/facebook.com/100002569083299/posts/pfbid0DQTcdQ86V57YQhCmnHYqFqcceERQ84Lc33fazUnCdt5Z7JG9LQxea7nPSGaxAxsVl/?d=nhttps://www.mdh.go.th/view.php?article_id=8402

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More