ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศจพ.ฝาง มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศจพ.ฝาง มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้ นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอฝาง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อมอบให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือ TPMAP ด้านรายได้ ณ บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอฝาง เพื่อมอบให้แก่เด็กยากจนในพื้นที่อำเภอฝาง จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220722104219059

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More