ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิสัมมาชีพจัดรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ” เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

มูลนิธิสัมมาชีพจัดรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ” เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เชิญชวนร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าคัดเลือกรับรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” รับโล่ พร้อมเงินรางวัลรวม 1.5 แสนบาท ยื่นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 

     นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นเสมือนภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ ยื่นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมการคัดเลือก โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

     สำหรับคุณสมบัติของปราชญ์ชาวบ้าน ทางมูลนิธิสัมมาชีพกำหนดไว้ 3 ประการ คือ 1. เป็นผู้พัฒนา บุกเบิก ริเริ่มสร้างสรรค์งานและความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ 2. นำทักษะ ประสบการณ์ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน และ 3. มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ

     ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพเกิดจากแนวคิดของนายสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ โดยนายสมพลมีความประสงค์ให้ปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ของการพัฒนาชุมชน ได้รับการเชิดชูเกียรติ เพราะปราชญ์ชาวบ้านถือเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง และถ่ายทอดสู่การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

     สำหรับการสรรหาและการตัดสินนั้น มูลนิธิสัมมาชีพ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตัดสินรางวัล กับ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่เชิญชวนให้องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมงานกับองค์กรชุมชน และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลมีคุณสมบัติเข้าข่ายมายังฝ่ายบริหารสำนักงานของมูลนิธิสัมมาชีพ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อจะได้คัดกรอง และลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม (ในระหว่างเดือนกันยายน) และจะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพต่อไป

 

     ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวและผลงานของบุคคลที่มีความเหมาะสมได้รับรางวัล ที่องค์กรต่างๆ จะนำเสนอ ควรประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ และผลงานเชิงประจักษ์ หรือสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารสำนักงาน มูลนิธิสัมมาชีพ โทร: 02 530 9204-5 หรืออีเมล์ sammachiv2022@gmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร

คุณจิราวดี โทร. 02 530 9204 -5 / 085 058 9877

E-mail : sammachiv.pr@gmail.com

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More