ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง เพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ทุ่งมะขามหย่องใน 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแปลงนาส่วนพระองค์ การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้เครื่องโรยข้าวงอก ในพื้นที่ 5.2 ไร่ ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุน การจัดงานรำลึกเสร็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีการถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน และ การจัดพิธีบูชาแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง กำหนดจัดงานในเดือนกันยายน 2565 โดยมีกิจกรรม ทำพิธีบูชาแม่โพสพ การปักเฉลว จัดแสดงนิทรรศการชาวนาวิถีไทย และการถ่ายทอดความรู้เรื่องวัฒนธรรมข้าวและชาวนา การตัดข้าวพันธุ์ปน และการดูแลแปลงข้าว คาดว่า จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกันยายน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 430 กิโลกรัม/ไร่ โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะนำทูลเกล้าถวายเมล็ดพันธุ์ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723084846404

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More