ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด สธ. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต เน้นทำงานเป็นเครือข่าย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ปลัด สธ. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต เน้นทำงานเป็นเครือข่าย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นผู้บริหารรุ่นใหม่มีความรู้เชิงสหวิทยาการ ทำงานได้หลากหลาย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
         วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) ที่ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรม หลักสูตรปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ
      นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นความรู้ในเชิงสหวิทยาการเพื่อให้ทำงานได้หลากหลาย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตและซับซ้อนได้ทันเวลา ตลอดจนมีเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งจะนำมาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข มีการบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับภารกิจของกรมสุขภาพจิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
      “ขอให้ผู้บริหารทุกคน คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข คือ การที่มีกระบวนการความคิดเชิงระบบ สามารถตอบสนองและไม่ก่อให้เกิดปัญหา ที่สำคัญต้องมีการคิดเชิงบวก และมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้บริหารทุกคนเกิดสมาธิ มีสติ มีปัญญา ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

 ********************************** 22 กรกฎาคม 2565

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57155

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More