ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพฐ.ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Active Learning ถึงสมรรถนะทำได้จริง

สพฐ.ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Active Learning ถึงสมรรถนะทำได้จริง

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เปิดนิทรรศการ “โครงการโรงเรียนนวัตกรรม สร้างนวัตกร” Innovation School to Create Innovator และร่วมชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการให้เวลา และสร้างสถานการณ์ให้กับนักเรียนจนไปถึง Ultimate Outcome และสมรรถนะได้ ซึ่งตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียนตามจุดเน้นของนายอัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. มีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนผ่าน Active Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการดำเนินงานของ ONE TEAM 5 สำนัก สพฐ. ผนึกกำลังปฏิบัติได้จริง ถึงห้องเรียนสู่สมรรถนะผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระดับเขตพื้นที่และระดับสถานศึกษา สามารถทำได้และทำได้ดี ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ที่ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) “โรงเรียนนวัตกรรม สร้างนวัตกร” ที่แสดงให้เห็นถึงรายวิชาที่นักเรียนอยากเรียน เช่น ภาษาไทยเพื่อการรีวิว นักจัดรายการโทรทัศน์ดิจิทัล 1 ธุรกิจออนไลน์ในวัยเรียน หมอยาท่าเฉลิมฯ Music Ensemble, Happy Bakery for Career, เทพตัดต่อ VDO และงานกราฟิก ฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่อาศัยการบ่มเพาะจนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร คุณลักษณะและสมรรถนะ

 

รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ EMOTIONAL THE SONG OF FAITH เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยวงออร์เคสตราแบบเต็มวงของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และวงดนตรีเอื้องน้อยบ้านครูแป้ ร่วมกับนักร้องชื่อดังของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกศิษย์ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ประธานที่ปรึกษาชมรม เชียงราย มิวสิค คลับ ที่ได้สอนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดี จึงรวมกันในงานนี้ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสร้างสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการร้อยรัดองค์ความรู้ ทักษะ และเห็นคุณค่าสุนทรียทางด้านดนตรี สื่อสารออกมาเป็นบทเพลงอันไพเราะ และแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยังเป็นพลังที่แสดงถึงการร่วมกันทำสิ่งที่ดีของทุกหน่วยงานและปลดรั้ว 3 รร ผ่านกิจกรรมดนตรี

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220723103600410

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More