ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ มีมติเอกฉันท์ให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ มีมติเอกฉันท์ให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้

คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลัง FDA ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์เพื่อใช้งานฉุกเฉิน โดยฉีดเป็นสองโดสพื้นฐาน
FDA มีความเห็นว่า วัคซีนล็อตแรกตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดในการแจกจ่าย และอนุญาตให้ใช้ได้ตามอำนาจใช้งานกรณีฉุกเฉิน
โนวาแวกซ์คาดว่าจะจัดส่งวัคซีนไปศูนย์แจกจ่ายวัคซีนของรัฐบาลสหรัฐได้ในอีกไม่กี่วันนี้
วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ เป็นวัคซีนโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานตัวแรกที่ได้รับการรับรองจาก FDA และได้รับคำแนะนำจาก ACIP
โนวาแวกซ์ อิงค์ (Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับโรคติดเชื้อรุนแรง ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสร้างภูมิคุ้มกัน (ACIP) ในสังกัดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ (CDC) ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ เพื่อแนะนำให้นำวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ ไปฉีดเป็นสองโดสแรกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพิ่งประกาศขึ้นทะเบียนกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization หรือ EUA) ให้กับวัคซีนตัวนี้ โดยทาง ACIP จะยื่นคำแนะนำดังกล่าวให้ผู้อำนวยการ CDC พิจารณาและรับรองต่อไป

“เราคิดว่าตัวเลือกวัคซีนมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองว่าโรคโควิด-19 จะระบาดหนักขึ้น และเราก็ทุ่มเทในการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน” คุณสแตนลีย์ ซี อีริค (Stanley C. Erck) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโนวาแวกซ์ กล่าว “วัคซีนของเราปรากฏให้เห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับที่น่าพอใจ โดยเป็นวัคซีนแบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานตัวแรกของประเทศ”

คำแนะนำจากทางคณะกรรมการฯ ในการนำไปใช้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกเฟส 3 ในโครงการ PREVENT-19 ซึ่งมีอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไปในสหรัฐและเม็กซิโกเข้าร่วมการทดลอง 29,960 ราย โดยในการทดลองดังกล่าว วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ปรากฏให้เห็นประสิทธิภาพรวม 90.4% (ช่วงความเชื่อมั่น หรือ CI 95%, 83.8% ถึง 94.3%; P<0.001) และมีลักษณะความปลอดภัยในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งผลข้างเคียงที่คาดว่าจะเกิดได้ (AR) ในกลุ่มอาสาสมัครอายุ 18-64 ปีหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์นั้น มีทั้งอาการปวดหรืออาการกดเจ็บบริเวณจุดฉีด (82.2%), เหนื่อยล้า/ป่วยไข้ (62.0%), ปวดกล้ามเนื้อ (54.1%), ปวดศีรษะ (52.9%), ปวดข้อ (25.4%), คลื่นไส้/อาเจียน (15.6%), รอยแดงบริเวณจุดฉีด (7.0%), อาการบวมบริเวณจุดฉีด (6.3%) และเป็นไข้ (6.0%) ส่วนในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปนั้น ผลข้างเคียงที่คาดว่าจะเกิดได้หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ ได้แก่ อาการปวดหรืออาการกดเจ็บบริเวณจุดฉีด (63.4%), เหนื่อยล้า/ป่วยไข้ (39.2%), ปวดกล้ามเนื้อ (30.2%), ปวดศีรษะ (29.2%), ปวดข้อ (15.4%), คลื่นไส้/อาเจียน (7.3%), อาการบวมบริเวณจุดฉีด (5.3%), รอยแดงบริเวณจุดฉีด (4.8%) และเป็นไข้ (2.0%)

นอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนใช้งานกรณีฉุกเฉินของ FDA แล้ว วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ยังได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแบบมีเงื่อนไขกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายแห่งทั่วโลก รวมถึงคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และองค์การอนามัยโลก (WHO)

โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ สำนักงานผู้ช่วยเลขานุการเพื่อการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง หน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านชีวการแพทย์ (BARDA) ผ่านทางสำนักงานบริหารโครงการร่วมด้านการป้องกันเคมี ชีวภาพ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียร์ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (JPEO-CBRND) หมายเลขสัญญา #MCDC2011-001

การใช้งานวัคซีนโควิด- 19 ของโนวาแวกซ์ ในสหรัฐ 
วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ยังไม่ได้รับการรับรองหรืออนุญาตให้ใช้จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) แต่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉินตามคำสั่ง EUA เพื่อใช้ฉีดเป็นสองโดสแรกซึ่งเป็นโดสพื้นฐานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วัคซีนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้กรณีฉุกเฉินตราบเท่าที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีเหตุสมควรให้ใช้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์นี้ในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 564(b)(1) ของกฎหมาย FD&C Act ยกเว้นเมื่อคำประกาศเป็นอันสิ้นสุดหรือมีการเพิกถอนการรับรองก่อน

ขอบเขตที่อนุญาตให้ใช้ วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ได้รับอนุญาตให้ใช้งานตามอำนาจของคำสั่ง EUA เพื่อใช้ฉีดเป็นสองโดสแรกซึ่งเป็นโดสพื้นฐานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 หรือ SARS-CoV-2 ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ข้อห้ามใช้ ห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์แก่ผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรง (เช่น ภาวะภูมิแพ้) ต่อส่วนประกอบใด ๆ ในวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์

คำเตือนและข้อควรระวัง  
แนวทางดูแลผู้ที่มีอาการแพ้แบบเฉียบพลัน: ควรมีบุคลากรรักษาและดูแลอาการประจำพื้นที่ในกรณีที่เกิดภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ ให้สังเกตอาการของผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ เพื่อดูว่ามีอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่ตามแนวปฏิบัติของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC)

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ : ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกพบหลักฐานแสดงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ (กรุณาอ่านข้อมูลการสั่งจ่ายยาตามคำสั่ง EUA ฉบับเต็ม)

โรควูบ (เป็นลม) : อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนทางเข็ม ควรมีมาตรการรับมือเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหากมีผู้หมดสติ

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง : ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน อาจมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ลดลง 

ข้อจำกัดประสิทธิภาพของวัคซีน : วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์อาจไม่ได้คุ้มครองผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกคน

อาการไม่พึงประสงค์ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในการทดลองทางคลินิกหลังให้วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์นั้น ประกอบด้วยอาการปวดหรืออาการกดเจ็บบริเวณจุดฉีด เหนื่อยล้า/ป่วยไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดข้อ คลื่นไส้/อาเจียน รอยแดงบริเวณจุดฉีด อาการบวมบริเวณจุดฉีด เป็นไข้ หนาวสั่น อาการคันบริเวณจุดฉีด ภาวะภูมิไวเกิน อาการเกี่ยวกับโรคปุ่มน้ำเหลือง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

พบการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และอาการแพ้รุนแรงหลังให้วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ กับผู้ที่อยู่นอกการทดลองทางคลินิกเช่นกัน

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ซึ่งบางกรณีอาจรุนแรง อาจปรากฏให้เห็นเมื่อมีการใช้วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ในวงกว้าง

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์และข้อผิดพลาดในการให้วัคซีน ผู้ผลิตวัคซีนที่อยู่ในโครงการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของส่วนกลาง มีหน้าที่รายงานต่อระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน (VAERS) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

พบข้อผิดพลาดในการให้วัคซีน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการให้วัคซีนหรือไม่)
พบกลุ่มอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในหลายระบบของร่างกาย (MIS) และ
กรณีการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งรายงานเข้าระบบ VAERS ทางออนไลน์ได้ที่ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งข้อมูลเข้าระบบ VAERS กรุณาโทร 1-800-822-7967 โดยรายงานที่จะส่งควรระบุว่า “Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted EUA” ในส่วนคำอธิบายในรายงาน

ในกรณีที่เป็นไปได้ กรุณาแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อโนวาแวกซ์ อิงค์ โดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง หรือส่งสำเนาแบบฟอร์มที่ส่งเข้าระบบ VAERS บนเว็บไซต์ของโนวาแวกซ์ อิงค์: www.NovavaxMedInfo.com, หมายเลขแฟกซ์: 1-888-988-8809, หมายเลขโทรศัพท์: 1-844-NOVAVAX (1-844-668-2829)

อ่านสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนโควิด- 19 ของโนวาแวกซ์ สำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีหน้าที่ฉีดวัคซีน (ผู้ให้บริการวัคซีน) และข้อมูลการสั่งจ่ายยาตามคำสั่ง EUA ฉบับเต็มได้ที่ https://www.fda.gov/media/159897/download  

เกี่ยวกับ NVX-CoV2373 (วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์) 
NVX-CoV2373 เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบใช้โปรตีน วางโครงสร้างโดยใช้ลำดับพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์แรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 วัคซีน NVX-CoV2373 สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนลูกผสมของโนวาแวกซ์ เพื่อสร้างแอนติเจนที่มาจากโปรตีนหนาม (S) ของไวรัสโคโรนา เสริมฤทธิ์ด้วย Matrix-M(TM) แบบใช้ซาโปนินสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง NVX-CoV2373 ประกอบด้วยแอนติเจนโปรตีนบริสุทธิ์ที่ไม่เพิ่มจำนวนและไม่ทำให้เป็นโรคโควิด-19

วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์เป็นวัคซีนเหลวพร้อมใช้งานในขวดแก้วขนาด 10 โดส แบ่งเป็น 2 โดส โดสละ 0.5 มิลลิลิตร (แอนติเจน 5 ไมโครกรัม และสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M 50 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อห่างกัน 21 วัน จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ทำให้ใช้ช่องทางซัพพลายเชนวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีอยู่เดิมในการกระจายวัคซีนได้ ทั้งนี้ ควรใช้วัคซีนตามคำแนะนำจากหน่วยงานทางการ

การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน NVX-CoV2373 ในการทดลองโครงการ PREVENT-19 กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รวมถึงกระทรวงกลาโหม หน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านชีวการแพทย์ (BARDA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานผู้ช่วยเลขานุการเพื่อการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองประจำกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ (HHS) และสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ประจำ HHS ทั้งนี้ BARDA ได้มอบเงินสนับสนุนสูงถึง 1.75 พันล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงของกระทรวงกลาโหม (หมายเลข MCDC2011-001) นอกจากนี้ สำนักงานบริหารโครงการร่วมด้านการป้องกันเคมี ชีวภาพ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียร์ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ยังให้เงินทุนสนับสนุนอีก 45.7 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงอีกฉบับหนึ่ง ปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐได้ตกลงที่จะสั่งซื้อวัคซีน NVX-CoV2373 จำนวน 3.2 ล้านโดสตามข้อตกลงเหล่านี้ ในกรณีที่ NVX-CoV2373 ได้รับคำแนะนำจาก CDC แล้ว ทั้งนี้ โนวาแวกซ์และรัฐบาลสหรัฐจะกำหนดกรอบเวลา ราคา และจำนวนวัคซีน NVX-CoV2373 ที่จะส่งมอบเพิ่มเติม โดยโนวาแวกซ์มีความตั้งใจที่จะตอบรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากรัฐบาลสหรัฐทั้งสำหรับวัคซีน NVX-CoV2373 และวัคซีนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ

โนวาแวกซ์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิต วางจำหน่าย และกระจายวัคซีน NVX-CoV2373 ทั่วโลก โดยการขึ้นทะเบียนที่ได้รับการรับรองแล้วในปัจจุบันใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านการผลิตระหว่างโนวาแวกซ์กับผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ปริมาณอย่างสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (SII) และจะเสริมด้วยข้อมูลจากแหล่งการผลิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของโนวาแวกซ์ในภายหลัง

เกี่ยวกับสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M(TM)
สารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอย่าง Matrix-M ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้วของโนวาแวกซ์ แสดงให้เห็นศักยภาพและความทนต่อผลข้างเคียง ด้วยการกระตุ้นทางเข้าของเซลล์ที่นำเสนอแอนติเจนลงบนจุดฉีด และยกระดับการส่งแอนติเจนในต่อมน้ำเหลืองเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกับโนวาแวกซ์

โนวาแวกซ์ อิงค์ (Nasdaq: NVAX) เป็นบริษัทชีวเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และวางจำหน่ายวัคซีนล้ำนวัตกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีลูกผสมอันเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ผนวกรวมพลังและความเร็วของพันธุวิศวกรรม เพื่อสร้างอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติสร้างภูมิต้านทานสูง ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพทั่วโลก NVX-CoV2373 ซึ่งเป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลก ทั้งองค์การอาหารและยาสหรัฐ คณะกรรมาธิการยุโรป และองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพิจารณาวัคซีนตัวนี้ เพื่อเพิ่มข้อบ่งใช้และขยายให้ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นและใช้เป็นเข็มกระตุ้น และนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว โนวาแวกซ์ยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนลูกผสมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในการทดลองทางคลินิกเฟส 1/2 ซึ่งผสมวัคซีน NVX-CoV2373 เข้ากับ NanoFlu* ซึ่งเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบอนุภาคนาโนที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา ทั้งยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนที่เจาะจงสายพันธุ์โอมิครอนด้วย (NVX-CoV2515) เช่นเดียวกับวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและโอมิครอน วัคซีนเหล่านี้ผนวกรวมสารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอันเป็นกรรมสิทธิของโนวาแวกซ์อย่าง Matrix-M เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.novavax.com และติดตามเราได้ทางลิงด์อิน

*NanoFlu เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบอนุภาคนาโนที่ประกอบด้วยโปรตีน hemagglutinin (HA) ลูกผสมซึ่งโนวาแวกซ์กำลังพัฒนา วัคซีนดังกล่าวได้รับการประเมินประสิทธิภาพในการทดลองแบบควบคุมในเฟส 3 ซึ่งมีขึ้นในฤดูไข้หวัดใหญ่ปี 2562-2563

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความในที่นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของโนวาแวกซ์ รวมถึงแผนและแนวโน้มการดำเนินงาน ความร่วมมือ โอกาสที่รัฐบาลสหรัฐจะสั่งซื้อวัคซีน NVX-CoV2373 และวัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง กรอบเวลาที่จะทราบผลการทดลองทางคลินิก ความคืบหน้าของวัคซีน NVX-CoV2373 รวมถึงวัคซีนเจาะจงสายพันธุ์โอมิครอนและวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและโอมิครอน วัคซีนป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไปจนถึงขอบข่าย กรอบเวลา และผลลัพธ์ในการยื่นเอกสารและดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลในอนาคต รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการที่จะได้การรับรองจากผู้อำนวยการ CDC ไปจนถึงแผนของโนวาแวกซ์ในการยื่นขออนุมัติการขึ้นทะเบียนชีววัตถุกับ FDA ในปี 2566 การเพิ่มข้อมูลจากแหล่งการผลิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของโนวาแวกซ์ในภายหลัง การรับรองวัคซีน NVX-CoV2373 ในประเทศอื่น ๆ เพื่อใช้กับผู้ใหญ่และวัยรุ่น รวมถึงใช้เป็นเข็มกระตุ้น ศักยภาพของโนวาแวกซ์และวัคซีน NVX-CoV2373 ในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงวัคซีน ควบคุมการแพร่ระบาด และคุ้มครองประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอรรถประโยชน์ที่มุ่งหมายไว้ของ NVX-CoV2373 และความคาดหวังที่ว่าจะมีการนำวัคซีน NVX-CoV2373 ไปใช้จริง ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โนวาแวกซ์ขอเตือนว่า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความท้าทายในการบรรลุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตร ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและการทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ที่จำเป็นในการบรรลุข้อกำหนดจากฝ่ายกำกับดูแล ปัญหาหรือความล่าช้าที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ในการดำเนินการทดลองทางคลินิก ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ ที่กำลังขาดแคลน ข้อจำกัดด้านทรัพยากร รวมถึงทุนมนุษย์และกำลังการผลิต ที่กระทบต่อความสามารถของโนวาแวกซ์ในการดำเนินการตามเส้นทางด้านการกำกับดูแลที่วางแผนไว้ ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับหน่วยงานเอกชน รัฐบาล และหน่วยงานอื่น ๆ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในส่วน “Risk Factors” และ “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” ในรายงานประจำปีของโนวาแวกซ์ บน Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำไตรมาสบน Form 10-Q ตามที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มากเกินไป เราขอเชิญชวนให้นักลงทุนอ่านเอกสารที่เราได้ยื่นต่อ SEC ที่ www.sec.gov และ www.novavax.com เพื่อศึกษาข้อความเหล่านี้ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้เท่านั้น เราไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ธุรกิจของเรามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงที่อ้างอิงไว้ข้างต้น นักลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุน และบุคคลรายอื่น ๆ ควรประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ติดต่อ :

นักลงทุน อเล็กซ์ เดอลาครัว (Alex Delacroix) | โทร: 240-268-2022 
อีเมล: ir@novavax.com

สื่อมวลชน อาลี ชาร์แทน (Ali Chartan) หรือ จีโอวานนา แชนด์เลอร์ (Giovanna Chandler) | โทร: 202-709-5563 
อีเมล: media@novavax.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More