ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ โดย สพป.มุกดาหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ โดย สพป.มุกดาหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ โดย สพป.มุกดาหาร

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๖๕” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะครูผู้เข้าอบรม โดยมี นายศิริศักดิ์ สุวรรณไตรย์ ประธานชมรมครูคณิตศาสตร์มุกดาหาร กล่าวรายงาน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและเทคนิคที่หลากหลายในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ จึงจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน ๒) เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๓) เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ

ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จาก ๑๙ เครือข่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๓ คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว อาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการการสร้างนวัตกรรมการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/w6RNxCYdmaR4ub8z5

อ้างอิงแหล่งที่มา :https://facebook.com/100002569083299/posts/pfbid02sYQGDxBdcFBAHxivGJ8CVsLKhqURpVxzXWE4Y47a6Y5H172o5CCitDDz7YbHVkVEl/?d=nhttps://www.mdh.go.th/view.php?article_id=8408https://www.obec.go.th/archives/663805

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More