ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ได้แก่
1. กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดสมุทรปราการ เสนอโครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
2. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เสนอโครงการการใช้จ่ายเงินทกรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ
3. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เสนอโครงการขนย้ายประชาชนตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ
4. อำเภอบางบ่อ เสนอโครงการศูนย์รับส่งต่อและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำเภอบางบ่อ
โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ทั้ง 4 หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำโครงการตามที่เสนอขอรับสนับสนุน โดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่การดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาของประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/