ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ปี 2565 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในภาวะวิกฤต

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ปี 2565 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในภาวะวิกฤต

วันนี้ (25 ก.ค.65) ที่โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธีร?พงศ์ เพชรรัตน์ ในฐานะประธานการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย” ปี 2565 กล่าวว่า พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งพื้นที่ทะเล ภูเขา ที่ราบลุ่ม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยทั้งภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า อีกทั้ง การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ก็ยังคงเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์การการคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ขึ้นชื่อระดับโลก นอกจากนี้ภัยความมั่นคงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้น และจากสถานการณ์โควิด-16 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าภัยจากโรคอุบัติใหม่ยังคงเป็นปัญหาที่ทุคนจะต้องเผชิญ ทั้งหมดนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยทุกด้าน และในทุก ๆภัยที่เกิดขึ้น การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ได้เตรียมความพร้อมรับมือ

 

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะเป็นหน่วยสื่อสารมวลชนภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญและมอบแนวทาง การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตให้ทุกหน่วยสื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการภายนอก อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, กสทช.ภาค 4, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่, สื่อมวลชนท้องถิ่น, ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าว อสมท.,ไฮเคเบิลทีวี , อป.มช., เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ได้เตรียมความพร้อมทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างการเกิดภัย และการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องให้กับประชาชน

 

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การบรรยาย เรื่อง “ระบบบัญชาการและการประสานงานประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดสาธารณภัย” โดย นายธีรศักดิ์ ทองมาตร์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา , การบรรยายเรื่อง การสื่อสาร ความเสี่ยงเพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงลบและสร้างความเชื่อมั่นในภาวะวิกฤต โดย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค,การบรรยาย เรื่อง แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 – 2570 และการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน โดย นายสุรินทร์ วีระสุข นายช่างเครื่องกลอาวุโส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา นอกจากนี้ ยังมีการ Workshop การเขียนแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต อีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220725111606911

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More