ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ย 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ พ.ศ. 2562 บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่อง เปรียบเทียบปรับกรณี จำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลาก แต่ฉลาก หรือการแสดงฉลาก นั้นไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 ราย
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/