ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินงานเรื่องสื่อสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดประเด็นเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย
เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่
1.การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565
2.การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19
3.ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการโควิด-19 แบบเชิงรุก
4.ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว
5.การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว
6.ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย
7.การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ
เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1.APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ
2.Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี
3.Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก
4.Thai Culture … Universal Soft Power วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล
สำหรับที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และจะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนให้มีความสมบูรณ์ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กปช.จังหวัด ลงนามให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ
นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ยังคงเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว แจ้งเตือนภัยพิบัติ การเกษตร เศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/