ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.(ท.) นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งคนพิการ ทุพพลภาพ คนด้อยโอกาส ได้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และร่วมกันทำความดี ทำจิตอาสา เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคมด้วยมิติทางศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน
Cr..ภาพจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/