ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐบาล ยกระดับแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายแบบมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน ย้ำดูแลแรงงานภาคประมงควบคู่ปัญหาขยะทะเล

รัฐบาล ยกระดับแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายแบบมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน ย้ำดูแลแรงงานภาคประมงควบคู่ปัญหาขยะทะเล

รัฐบาล ยกระดับแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายแบบมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน ย้ำดูแลแรงงานภาคประมงควบคู่ปัญหาขยะทะเล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ผ่านระบบทางไกล ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

โดยที่ประชุมรับทราบ กำหนดการประชุมคณะทำงานร่วม ระหว่างรัฐบาลไทย กับคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมง IUU ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 10 – 14 ตุลาคม 2565 และเตรียมการจัดทำรายงานความก้าวหน้า ในการต่อต้านการทำประมง IUU ของไทย และรับทราบผลการพิจารณาจัดสรรใบอนุญาตและหลักเกณฑ์การทำประมงปี 2565-2566 จากนั้น ให้ความเห็นชอบ โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่สอง จำนวน 59 ลำ วงเงิน 287,181,800 บาท และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาปี 2566-2570 มีสาระสำคัญ คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจัดการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เสี่ยงสูญพันธุ์

พล.อ.ประวิตร ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการยกระดับขับเคลื่อนนโยบายการทำประมงที่ยั่งยืน จำเป็นต้องถูกกฎหมาย ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกำชับให้กรมประมงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงาน ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาชน โดยเฉพาะมาตรการรองรับการลดใช้พลาสติกและโฟม ที่ก่อปัญหาขยะทะเล ซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อสัตว์ทะเล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเลส่งออก และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More