ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทย – ฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติคดีค้ามนุษย์

การประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทย – ฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติคดีค้ามนุษย์

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด “การประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทย – ฟิลิปปินส์ ด้วยความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติคดีค้ามนุษย์” โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชาระยะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทำหน้าที่หัวคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนฝ่ายฟิลิปปินส์ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรมฟิลิปปินส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ สภาหน่วยงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (IACAT) กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนผู้แทนโครงการ ASEAN – ACT ประจำประเทศไทย และฟิลิปปินส์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑๐ – ๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
 
 ทั้งนี้ ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็น อาทิ สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ขั้นตอนการสอบสวน การดำเนินคดี กลไกการส่งต่อแห่งชาติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการ ระเบียบวิธี การแสวงหาข้อเท็จจริงด้านพฤติการณ์แห่งคดี ปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือและส่งกลับบุคคลสัญชาติไทย และแนวทางสำหรับบุคคลสัญชาติอื่น กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล การระบุผู้ประสานงานหลัก กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการระบุผู้ประสานงานหลัก เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เห็นพ้องที่จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อหารือในรายละเอียด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ กลไกการส่งต่อระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศไทย – ฟิลิปปินส์ ให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

——————-

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/57250

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More