ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดระนองปล่อยกุ้งแชบ๊วย 300,000 ตัว  เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระนองปล่อยกุ้งแชบ๊วย 300,000 ตัว เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(27 ก.ค. 2565) ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันปล่อยกุ้งแชบ๊วย 300,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย สำนักงานประมงจังหวัดระนอง และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับ อำเภอสุขสำราญ และเทศบาลตำบลกำพวน จัดขึ้น เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงปฏิบัติด้านประมง ทั้งด้วยพระองค์เองและทรงพระราชทานพระราชดำริ จำนวน 77 โครงการ ใน 4 กิจกรรม ทั้งด้านผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง การสร้างกิจกรรมประมงโรงเรียน และการสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงาน ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร ทำให้ทุกคนได้รับการสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหน รักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220727234452344

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More