ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในระดับประเทศ ระดับภาค และสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ และติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด ตาม Agenda สำคัญ การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านป้องกัน และด้านบริหารจัดการอย่างบูรณาการ (2) ด้านปราบปราม (3) ด้านบำบัด การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่แต่ละอำเภอ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอำเภอ ประจำเดือน (อำเภอมั่นคงปลอดภัย) การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว และการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระบบหมู่บ้าน/ชุมชน (การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน)
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/