ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปิยราษฎร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับเป็นข้อมูลปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีความสะดวกต่อการให้บริการต่อไป

นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ โดยเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในวงกว้างและรวดเร็ว ส่งเสริมให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม MOU ร่วมกับภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More