ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงบประมาณและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงบประมาณและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงบประมาณและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การประเมินความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ ห้องประชุม CA ๔๑๓ อาคารรัฐสภา

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More