ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศรีสะเกษ ปิดค่ายขวัญของแผ่นดินรุ่นที่ 5 เปลี่ยนผู้เสพเป็นคนดีให้สังคมปกติสุข

ศรีสะเกษ ปิดค่ายขวัญของแผ่นดินรุ่นที่ 5 เปลี่ยนผู้เสพเป็นคนดีให้สังคมปกติสุข

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรุ่นที่ 5 ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 6 รุ่น เพื่อบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ที่ถือว่าเป็นผู้ป่วย ที่จะช่วยให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเลิกใช้ยาเสพติด และกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณพ.ศ.2565

ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้โทษเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ถืง 5 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน โดยวิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จะเป็นหน่วยรองรับด้านการรักษา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้การสนับสนุนบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมชุดครูฝึกฯ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220727235958345

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More