ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงเรียนเอกชน เฮ! ครม. ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มต่อเนื่องแบบขั้นบันได

โรงเรียนเอกชน เฮ! ครม. ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มต่อเนื่องแบบขั้นบันได

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์