ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์แม่น้ำ ลำคลอง และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์แม่น้ำ ลำคลอง และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 ก.ค.65) ที่บริเวณอุทยานพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนชาว ต.นาบัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอ่างผาดอกบัว ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งที่อยู่ภายในวนอุทยานพนมสวายให้สะอาด สวยงามถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นสถานที่รับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้ ด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรักความจงรักภักดี ร่วมปกป้องและเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ ให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ นำมาซึ่งความรักและความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดปกคลุมในแหล่งน้ำ ให้สะอาด สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยปล่อยพันธุ์ปลาบึก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาอื่นๆ ลงในอ่างผาดอกบัว จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728135432547

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More