ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ นครนายก ถวายสัตย์ฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ นครนายก ถวายสัตย์ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัตนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์อาหารปลอดภัย ศาลากลางจังหวัดนครนายก

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ

ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวไทยในจังหวัดนครนายกทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น”

และเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่างตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล”

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำผู้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป” แล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220728133018535

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More