ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอนามัย แนะสถานดูแลผู้สูงอายุคุมเข้มความปลอดภัย ลดสูงวัยเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะสถานดูแลผู้สูงอายุคุมเข้มความปลอดภัย ลดสูงวัยเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะสถานดูแลผู้สูงอายุคุมเข้มความปลอดภัย ลดสูงวัยเสี่ยงโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีการนำเสนอข่าว พบผู้ติดเชื้อที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต จำนวนรวม 23 รายนั้น สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ หากพบผู้ติดเชื้อ ควรให้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงให้กักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอความร่วมมือสถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งประเมินตนเองตามแนวทางของ สธ. โดยใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในผู้สูงอายุ นับเป็นหนึ่งกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวทำให้เสี่ยงมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น

การปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19 ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกด้าน ตั้งแต่

1. จัดให้มีจุดคัดกรองสุขภาพ

2. ทำความสะอาดจุด หรือบริเวณที่ใช้ร่วมกัน โดยเน้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง

3. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เกิดจากการดูแล หรือให้การพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีฝาปิดมิดชิด

4. โรงครัวหรือโรงอาหาร ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำก่อนหยิบหรือจับอาหาร สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน

5. จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้สูงอายุ

6. งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของผู้สูงอายุ กรณีที่มีการรับบริจาคเงินควรบริจาคผ่านระบบออนไลน์

ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรหมั่นทำความสะอาดเตียงนอน เครื่องใช้ ราวจับ อุปกรณ์ช่วยเดินอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เข้มงวดการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ ส่วนการให้บริการต้องดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ควบคู่กับการดูแลตัวเอง หมั่นสังเกตตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยง ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK ทันที

ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More