ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พช.ลำปาง ร่วมสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติฯ

พช.ลำปาง ร่วมสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติฯ

รองผู้ว่าฯ ลำปาง นำประชาชนและเกษตรกรจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันลงแรงเอามื้อสามัคคีฝึกหัดปฏิบัติทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมพิเศษในเดือนมหามงคล จิตอาสาพัฒนาอาชีพ สืบสาน รักษา และต่อยอด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ร่วมกันนำกำลังพลจิตอาสา ทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสองหน่วยงาน รวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ในเขตท้องที่ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงปลูก ของนายสมเด็จ วงศ์หอม เกษตรกรต้นแบบประจำหมู่บ้าน ชุมชนบ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนนำทีมกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนด้วยการลงแรงเอามื้อสามัคคีปลูกข้าวดำนา “ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ” พร้อมรวมกลุ่มร่วมฝึกหัดปฏิบัติเรียนรู้วิถีการทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียนรู้ให้เข้าถึงหลักการการพึ่งพาตนเอง รู้จักการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ทำการผลิตให้พออยู่พอกินสร้างความมั่นคงให้เกิดความยั่งยืน เพื่อจะได้เป็นรากฐานสำคัญให้กับระบบสังคม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน จัดทำขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ได้น้อมนำเอาแนวทางจิตอาสาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติใช้ เพื่อจะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวลำปางในเรื่องของการเกื้อกูลแบ่งปัน ที่ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทย และการทำกิจกรรมในเดือนมหามงคล “ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ” ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้เพื่อจะกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อจะสนองแนวทางตามพระราชเสาวนีย์ ในการที่จะปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความคิด ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นความสำคัญของข้าว และเข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิต ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำกิจกรรมได้มุ่งเน้นที่จะนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เกิดการสร้างทักษะ กระบวนการคิด และประสบการณ์ในการปลูกข้าว “ลงแขกดำนา” เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ต่อยอดขยายผล พัฒนาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมให้กลับคืนมา

โดยในการทำกิจกรรม ได้มีการนำกลุ่มตัวแทนประชาชนและเกษตรกรจิตอาสา ร่วมกันเรียนรู้ปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น้ำ การปรับฟื้นฟูสภาพดิน การทำปุ๋ย การใช้ปุ๋ย ตลอดจนถึงการเรียนรู้ในเรื่องของการทำประมงเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว ปลูกพืช 5 ระดับ ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งพืชไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร สำหรับไว้รับประทานภายในครัวเรือน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220803090115688

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More