ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นครัวมูลนิธิมาดามแป้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขาย และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นครัวมูลนิธิมาดามแป้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขาย และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าร่วม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสาน
จากมูลนิธิมาดามแป้งในการส่งมอบรถเข็นครัวมูลนิธิมาดามแป้งให้กับประชาชนครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางสุธาทิพย์ ศรีเหรา
2. นางพร วาจาจิต
3. นางสาวจินดา นิเงาะ
4. นางสาวเรณู สมัค
5. นางกัลยา บารอเอ็ม
6. นางบุญช่อน ชมภูพื้น
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/