ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดศรีสะเกษมอบ บ้านสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดศรีสะเกษมอบ บ้านสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง ดังนี้

1. บ้านหลังที่ 225 นางสิม จุหลัน อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 67 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ

สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสี ฝาบ้านไม้เก่าผุพัง ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้หลักมาจากเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 700 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 49,981 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 36,012 บาท รวมทั้งสิ้น 85,993 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

2. บ้านหลังที่ 251 นางสายสุณี จันทร์สิงห์ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 50 บ้านเหล่าเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ

สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสีและหญ้า ฝาบ้านไม้และสังกะสีเก่าผุพัง ประตูไม่แข็งแรง ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 10,800 บาท รวมทั้งสิ้น 60,800 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อำเภอโนนคูณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย

โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด คลังจังหวัด เกษตรจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนคูณ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220804140754225

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More