ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สทนช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สทนช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สทนช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และสะแกกรัง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เป็นประธานเปิดเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมี นายนิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร พร้อมด้วย คณะกรรรมการลุ่มน้ำ จากภาครัฐและผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน ประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำจากเดิม จำนวน 25 ลุ่มน้ำ เป็น 22 ลุ่มน้ำ โดย สทนช. ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ อีกทั้งระดมความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการ เทคนิคการดำเนินงาน และกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำที่มาจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำในหลายด้านด้วยกัน ซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาให้หมดไปในที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะช่วยในการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220804141058229

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More