ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.มหาสารคาม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

จ.มหาสารคาม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 ส.ค. 65)เวลา 10.00น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุมเข้าร่วม

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปกิจกรรมการ ให้บริการเคลื่อนที่ ทำให้การผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกหม่อนไหม คลินิกสุขภาพ คลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คลินิกฝนหลวง และการมอบ พันธุ์ปลา พันธุ์พืช และการบริการจากหน่วยงานต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220804140325221

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More