ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ณ  อาคารปิยะสมบัติกุล วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ ก่อตั้งครบ 40 ปี  พ.ศ.2565

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ณ อาคารปิยะสมบัติกุล วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ ก่อตั้งครบ 40 ปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 15.00 น.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และประธานมูลนิธิฯ  อีกทั้งเพื่ออุทิศกุศลให้แก่อดีตประธานมูลนิธิฯ  กรรมการมูลนิธิฯ  และผู้บริจาคเงินทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว มีผู้ร่วมพิธี อาทิ หม่อมราชวงศ์ พร้อมฉัตร  สวัสดิวัตน์  คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร  ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข  อุบล วิชัยดิษฐ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ (สุกัญญา ประจวบเหมาะ)  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง  ยรรยง คุโรวาท  และผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักนายกรัฐมนตรี  กรุงเทพมหานคร  สพฐ.  กรมประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ธนาคารออมสิน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อรำลึกถึงปฐมเหตุแห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2525 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป มูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยการให้ทุนการศึกษา อบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนทุกระดับการศึกษา  ทุกสังกัด และทุกอำเภอ 

โดยในปีการศึกษา 2564 ได้ให้ทุนแก่เยาวชนทั้งสิ้น 2,700 ทุน เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท  ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 32,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 252 ล้านบาท สำหรับปีการศึกษา 2565 ได้ส่งทุนต่อเนื่องให้เยาวชนแล้วกว่า 1,785 ทุน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานทุนการศึกษาประจำจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด (ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด) ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ และภริยาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร  ได้ออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ    ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส และขาดแคลน อันจะเป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษในมหามงคลวโรกาสสำคัญๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

การให้ความรู้ควบคู่คุณธรรมตามปณิธานของมูลนิธิฯ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านลดช่องว่างในสังคม และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้ดีที่สุด อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนทุกคนสืบไป 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วประเทศได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ไลน์ไอดี 080-404-2439  และ 085-114-8900  ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More