ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนในแต่ละพื้นที่ และผู้สนใจร่วมเวทีประชุมกลุ่มย่อย 3 เวที ตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตราด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนในแต่ละพื้นที่ และผู้สนใจร่วมเวทีประชุมกลุ่มย่อย 3 เวที ตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตราด

(5 ส.ค. 65) นายสมพงษ์ ตีระวัฒนานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตราด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองตราดทั้งอำเภอ และได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น และนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการขยายตัวของเมือง ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมต่อการกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองตราดในอนาคต ตลอดจนรับฟัง ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองตราด ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมไปเป็นกรอบแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมต่อไป ทั้งนี้กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้นรวม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

– การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 1 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ ทต.หนองเสม็ด อบต.หนองโสน อบต.หนองคันทรง อบต.ห้วงน้ำขาว และ อบต.อ่าวใหญ่

– การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 2 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ ทต.ตะกาง ทต.ชำราก อบต.ท่ากุ่ม และ อบต.แหลมกลัด

– และการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมตราดซิตี้ฮอลล์ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ ทม.ตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย อบต.วังกระแจะ อบต.ห้วยแร้ง และ อบต.เนินทราย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนประชาชนในแต่ละพื้นที่ และผู้สนใจเข้าร่วมเวทีในวันและเวลาดังกล่าว

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220805120024603

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More