ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสภูมิปัญญาไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และนายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ร่วมแถลงข่าว
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้แถลงในประเด็น อัตลักษณ์ของเมืองสมุทรปราการ ว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีแหล่งเศรษฐกิจ การเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม ควบคู่กันไป ส่วนชุมชนตลาดโบราณบางพลีมีอัตลักษณ์ของชุมชนที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชน ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่และเกิดการยอมรับร่วมกันของชาวชุมชนและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนและเป็นสิ่งที่ครอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน โดยอัตลักษณ์ของชุมชนที่สำคัญ ได้แก่
1) วิถีชีวิตชุมชนแบบค้าขายของชุมชนตลาตริมน้ำ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงที่ยังหลงเหลืออยู่ในสังคม
2) มีแบบแผนอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ
3) มีประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
4) มีองค์หลวงพ่อโต อันเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของประชาชนจากทั่วประเทศ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน
5) มีขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง ได้แก่ ขนมสายบัวขนมกะลาและปลาสลิดแดดเดียว
6) มีการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ การเล่นกังหันเมล็ดมะม่วง การแข่งเรือมาด และการเล่นมวย
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านสู่ภาคตะวันออก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ดังนั้น หลายคนจึงผ่านเลยออกไป โดยไม่ทราบว่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้กับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปเช้ากลับเย็นได้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดโบราณบางพลี สถานตากอากาศบางปู คุ้งบางกะเจ้า หรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดและที่สำคัญ เรายังมีอัตลักษณ์อีกหลายๆ อย่างที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวสมุทรปราการที่จัดเตรียมเพื่อนำเสนอในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
จากนั้น นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ แถลงในประเด็น “ทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการในยุค New normal” และ นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี แถลงในประเด็น “บางพลีกับการท่องเที่ยวแบบ Next normal”
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/