ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2565

DGA เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2565

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง มีหน่วยงาน อบจ. ภาคกลาง 25 หน่วยงาน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นเวทีให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่งเสริมความสามัคคีอันก่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดย นายณัฐวัชร์ ได้กล่าวถึง “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act : PDPA ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการและสังคม” ให้แก่ผู้บริหารอบจ. เจ้าหน้าที่ของ อบจ. พร้อมเล่าให้ฟังถึง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และการนำเสนอการใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government V. 2.0) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนงานให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง

โดยผู้ที่สนใจสามารถอัปเดตข้อมูลและโครงการดีๆ จากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ได้ที่ https://dgti.dga.or.th/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)