ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมี นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานการเลือกตั้ง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นโครงการที่มุ่งหวังเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นอนาคตของชาติไทย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101325400

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More