ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขนส่งแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้นักเรียน

ขนส่งแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้นักเรียน

นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการเดินทางสัญจรของนักเรียน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808101937405

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More