ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดน่าน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดน่าน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูระณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โครงการปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ชุมชนในการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดความยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับภัยแล้ง และลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบกล้าพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จังหวัดน่านให้แก่ผู้นำชุมชน พิธีบวชป่า ปลูกต้นไม้ ประเภทไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ไม้ป่า จำนวน 900 ต้น กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนและเกษตรกรใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังมีภารกิจที่จะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ป่าชุมชน และที่ดินเกษตรกรรม โดยการประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808154358611

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More