ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เผยความสำเร็จจากการฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันปอเนาะในจังหวัดสตูล รวม 9 โรงเรียน 9 หลักสูตร กว่า 400 คน

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เผยความสำเร็จจากการฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันปอเนาะในจังหวัดสตูล รวม 9 โรงเรียน 9 หลักสูตร กว่า 400 คน

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิดเผยผลการดำเนินการอบรมอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะ ภายภายใต้นโยบายของ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

โดยมีเป้าหมายพัฒนาอาชีพให้ผู้เรียน จำนวน 400 ราย รวม 9 โรงเรียน 9 อาชีพ โดยแบ่งเป็น โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 6 โรงเรียน ฝึกอบรม 6 อาชีพ 1.โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา อาชีพช่างเชื่อมโลหะ , 2.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อาชีพช่างตัดผม , 3.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ อาชีพงานจัดสวนภูมทัศน์ , 4.โรงเรียนดารุลอูลูม อาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ , 5.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อาชีพช่างเชื่อมโลหะ , 6.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

ส่วนสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 3 ปอเนาะ ฝึกอบรม 3 อาชีพ คือ 1. สถาบันศึกษาปอเนาะ อุมมุนฮาซานาต อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า , 2.สถาบันศึกษาปอเนาะ ดารุลกรุอ่านอาบีบักรินณ์ อาชีพงานช่างปูน และ 3.สถาบันศึกษาปอเนาอัลฟารุกอน อาชีพช่างเชื่อมโลหะผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษารวมถึงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีอิสระ ฝึกทักษะงานอาชีพ ให้วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับอาชีวศึกษาและสร้างงานเพื่อให้ผู้เรียนเป้าหมาย มีอาชีพ นำความรู้ ทักษะวิชาชีพ นำความสามารถ พัฒนาตนเอง เข้าสู่สถานประกอบการ ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808154336609

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More