ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ส่งมอบบ้านให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอละ 1 หลัง พร้อมมอบสิ่งของ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ส่งมอบบ้านให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอละ 1 หลัง พร้อมมอบสิ่งของ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่

วันที่ 8 ส.ค 65 เวลา 09.30น. ที่ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย มิติความเป็นอยู่ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model : คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมอบให้แก่นางสาวพรรณี หะยีมะยิ โดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model : “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย จากระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า TPMAP เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายมิติความเป็นอยู่ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่งคงโดยบูรณาการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้กิจกรรมสร้างบ้านราษฎร์-รัฐรวมใจ สร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในระบบ TPMAP ระยะที่ 1 จำนวน 12 อำเภอ ๆ ละ 1 หลัง โดยอำเภอแว้ง ได้เริ่มก่อสร้างบ้าน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นงบประมาณ โครงการ “บ้านราษฎร์รัฐ รวมใจ”

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ ได้ร่วมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านแก่นางสาวพรรณี หะยีมะยิ และครอบครัวด้วย

ต่อมานายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 119 หมู่ 5 บ้านบูเก๊ะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมอบบ้านให้แก่ นายมาหะมะ เลาะ โดยสภาพบ้านเก่าทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 คน/ปี ซึ่งถือว่าน้อยมาก โดยโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model : “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ถือเป็นการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ลำบาก ที่สภาพบ้านเรือนไม่มีความมั่นคง ทรุดโทรมหรือบางครอบครัวไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยบ้านคนอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ทุกคนพึงมี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นตามลำดับ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808151136570

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More