ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดกาญจนบุรีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

จังหวัดกาญจนบุรีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

จังหวัดกาญจนบุรีประกาศเตือนให้เกษตรกรระวังการนำต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้ามาเพาะปลูกในพื้นที่ เพื่อควบคุม ป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกาญจนบุรี ในการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และหลักเกณฑ์ วิธีการในการขออนุญาต การอนุญาตแบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เข้ามาหรือออกจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจะต้องขออนุญาตขนย้ายต่อประธานคณะกรรมการกลางส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือผู้ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมอบหมาย หรือพาณิชย์จังหวัด หรือนายอำเภอ ซึ่งเป็นท้องที่ที่ทำการขนย้าย กรณีที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายเข้ามาในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีจากท้องที่อื่นแล้วได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้ามาในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีอีก โดยการขออนุญาตให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ราชการ ดังต่อนี้ไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดท้องที่และที่ว่าการอำเภอท้องที่ ซึ่งทำการขนย้ายในท้องที่ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้าย ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกาญจนบุรีกำหนด ให้ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิดต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย รวมทั้งจะต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง หนังสืออนุญาตใช้ได้เฉพาะการขนย้ายเท่านั้น การขนย้ายหากไม่ปฏิบัติตามการขออนุญาตให้ถือว่าเป็นการขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จังหวัดกาญจนบุรี จึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังในการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้เข้ามาในพื้นที่ อันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการค้ามันสำปะหลังในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-564294

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808171520654

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More