ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จาก มท.1 ผ่านระบบ Vedio Conference

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จาก มท.1 ผ่านระบบ Vedio Conference

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จาก มท.1 ผ่านระบบ Vedio Conference

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Vedio Conference

นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับบดังกล่าว มีผลบังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 และ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยให้อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์กำหนดกรอบแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารกับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุด พ.ศ.2566 การกำหนดให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นนโบยายรัฐบาล และการกำหนดให้มีวันเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ในการนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220808141049511

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More