ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นครปฐม กรมพินิจฯ รับมอบ พลังงานสะอาด (Solar pump)จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

นครปฐม กรมพินิจฯ รับมอบ พลังงานสะอาด (Solar pump)จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้มอบป้ายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบส่องสว่างในฟาร์มไก่ ให้กับ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา, ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร, อุเบกขา, มุทิตา ,ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และการไฟฟ้าฯ ร่วมพิธี พร้อมเยี่ยมระบบส่องสว่างในฟาร์มไก่ โรงเรือนเพาะปลูกต้นกระบองเพชร ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ยืนต้น จำนวน 90 ต้น พร้อมอุปกรณ์ในการปลูก ซึ่งการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) ในครั้งนี้เพื่อสูบน้ำใช้ปลูกพืชผลทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภคภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ให้สามารถกลับตนเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม ซึ่งกรมพินิจฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ยั่งยืน โดยจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร 2) ปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ 3) การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตร และสถานที่สาธิตด้านกสิกรรมต่างๆ อาทิ การเพาะปลูก การปศุสัตว์ การคิดค้น พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ“โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนตามแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้เด็กและเยาวชนที่ต้องการสร้างรายได้ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220809170328089

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More