ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทร.ศรีวิชัย เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผ่านงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

มทร.ศรีวิชัย เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผ่านงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) ภายใต้หัวข้อ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (10 ส.ค.65) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในฐานะเจ้าภาพได้ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น

สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนนโยบาย Local Engagement ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการจัดประชุม ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ และการเสวนาด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมจำนวน 10 หัวข้อ การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 130 บทความ การจัดนิทรรศการของกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เครือข่ายภาคใต้ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานพื้นที่กรณีศึกษา จำนวน 5 เส้นทางด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810113735404

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More