ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.). เปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดตรัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.). เปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดตรัง

วันนี้ (10 ส.ค.65) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.).เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า งานในวันนี้สามารถเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่ดีมากในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริม และการสนับสนุนความสนใจในงานวิจัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริง ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยโดยตรงในการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 130 บทความ ที่ได้นำมาเสนอในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของผลงานวิจัย ที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและบ้านเมือง และสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810112320399

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More